نظرسنجی


1- نظر شما درباره عملکرد تبلیغات ما در اطلاع رسانی چگونه است؟
عالی
خوب
متوسط
بد
2- توزیع مجلات صبح آگهی را چگونه ارزیابی میکنید؟
توزیع آن سریع و گسترده می باشد
توزیع در شهر تهران خوب است
توزیع آن در شهرستانها خوب است
توزیع آن رضایت بخش نیست
3- به نظر شما ضعف کار صبح آگهی در چیست؟
بخش بازاریابی
بخش طراحی
بخش توزیع
بخش اطلاع رسانی