اشتراک مجله


هزینه اشتراک مجلات شرکت صبح آگهی به شرح زیر می باشد:

- پیشتاز

درخواست پیشتاز شش ماهه : 900,000 ریال

درخواست پیشتاز یک ساله : 1,800,000 ریال

جهت اشتراک مبلغ مورد نظر خود را به شماره حساب جام بانک ملت شماره حساب: 121935204 به نام صبح آگهی واریز نمائید.
   
*
: نام
*
: نام خانوادگی
: نام شرکت
*
: تلفن
: همراه
: کد پستی
: صندوق پستی
*
: آدرس
نوع درخواست
: عادی
: سفارشی
: پیشتاز
نوع مجله
: برق
: تاسیسات و انرژی
: تجهیزات پزشکی
: روشنایی
: سیم و کابل
مدت اشتراک
: شش ماهه
: یکساله
2802
   
: رمز بالا را وارد کنید